Activitatea Consiliului Județean Constanța

Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activitații consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean

Acesta este compus din consilieri județeni aleși în condițiile legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

– analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului judetean din domeniul lor de activitate

– intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului judetean

– indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului judetean, daca acestea au legatura cu activitatea lor

Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.

Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

– asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul judetean, aparatul de specialitate al presedintelui consiliului judetean, organismele prestatoare de servicii publice judetene si cu celelalte comisii

– convoaca sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean si informeaza secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale cu privire la data si locul sedintei

– conduce sedintele comisiei

– sustine in sedintele consiliului judetean avizele formulate de comisie

– anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar

– indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul judetean

– comunica secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate

Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce.

Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

– efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei

– numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii

– asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor documente prevazute de lege

– indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia

_________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

COMISII de SPECIALITATE – mandat 2020-2024