Comisia nr. 1 – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

Atribuții:

 

 

– aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
– aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;
– stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;
– aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările, de investiții de interes local, în condițiile legii;
– aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
– asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;
– hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;
– hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;
– poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;
– soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;
– comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.       

Componența:

 

 

 

 

Componența comisiei : BUGET – FINANȚE
PREȘEDINTE – DUMITRU CARAGHEORGHE USR
SECRETAR TEODOR POPA PNL
IONUȚ RUSU PNL
ATEȘ CASIMCEALI PNL
ȘERBĂNESCU MARIAN-OCTAVIAN PSD

 

Adresă: Bulevardul Ferdinand 49, Constanța 900178
Telefon: 0241 615 737